Sanera sorterar för miljön

Byggsektorn står för en stor del av Sveriges energi- och materialförbrukning. Därför är det viktigt att vi hanterar allt byggavfall på ett miljöriktigt sätt. Att spara på jordens resurser behöver inte vara svårt. Sanera gör det enkelt för ert företag att ta miljöansvar.

Vad är problemet?

När vi bygger utvinner vi energi och material från vår natur. Problemet är att vi inte kommer att kunna göra det i all evighet eftersom naturens resurser är ändliga. Vi måste därför hushålla med de naturtillgångar vi har.
  Att byggsektorn ofta hamnar i fokus när man talar om det hållbara samhället är för byggsektorn står för nära 40 procent av landets totala energi- och materialanvändning.

Vad är lösningen?

Byggsektorns materialhantering är ett av de områden med störst negativ inverkan på miljön. En bra början är därför att använda byggmaterial mer effektivt. Det gör vi genom att återvinna så mycket gammalt byggmaterial som möjligt. En del material kan återanvändas i befintligt skick, en del kan bearbetas till nya former och resten kan vi utvinna energi ur för att t.ex. värma upp hus.

Gör miljön en tjänst

En effektiv och klok avfallshantering kommer att minska byggsektorns miljöbelastning. När ni anlitar Sanera belastas inte heller miljön mer än nödvändigt då vi anlitar ett av marknadens mest miljömedvetna avfallsåtervinnare (Sortera). Dessutom sorterar vi allt avfall så långt det är möjligt på källans plats . På så sätt undviker vi de onödiga transporter som mellanhänder medför.

95 %

Så mycket av allt rivningsavfallavfall Sanera producerar blir till rena fraktioner som kan återanvändas.